Privacyvoorwaarden

Voor de Nederlands Gereformeerde Kerk te Amersfoort-Noord is privacy van groot belang. Wij gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dit houdt concreet het volgende in:

 • Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Het doel en de persoonsgegevens die wij vastleggen zijn beschreven in deze privacyvoorwaarden.
 • De verwerking van jouw persoonsgevens is beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij geven geen persoonsgegevens door aan externe partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoeren van het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Als je nog vragen hebt na het doornemen van deze privacyvoorwaarden, neem dan contact op via het contactformulier op deze website.

Verwerking van persoonsgegevens via contactformulier

Als je contact opneemt via het contactformulier op de website, dan zal gevraagd worden naar jouw naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam) en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om je contactverzoek te beantwoorden.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Jouw persoonsgegevens worden door de Nederlands Gereformeerde Kerk Amersfoort-Noord verwerkt met de volgende doelen:

 • Financiële administratie
 • Ledenadministratie
 • Vastleggen van kringen
 • Inroosteren van taken
 • Nieuwsbrief
 • Website

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap van de Nederlandse Gereformeerde Kerk Amersfoort-Noord, op basis van activiteiten om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden opzien naar God, omzien naar elkaar en uitzien naar de ander!

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Nederlandse Gereformeerde Kerk Amersfoort-Noord de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Roepnaam, Voornamen;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • (mobiel) Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Burgerlijke staat en datum ingang daarvan;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Profielfoto;
 • Doop met vermelding van de datum, kerk en naam van de gemeente;
 • Belijdenis van het geloof, met vermelding van datum, kerk en naam van de gemeente;
 • Kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum, kerk en naam van de gemeente;
 • Naam van de partner;
 • Datum van inschrijving danwel van overschrijving vanuit andere gemeente met vermelding van de naam van de oude gemeente;
 • Datum van vertrek dan wel overschrijving naar een andere gemeente met vermelding van de naam van de nieuwe gemeente;
 • Datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk.

Uw persoonsgegevens worden door NGK Amersfoort-Noord opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen.

Foto’s op onze website

Foto’s van een activiteit die heeft plaats gevonden in of rondom de NGK Amersfoort-Noord vallen in principe onder vrije nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf) in aanmerking voor plaatsing. Alle foto’s worden vooraf gescreend. Bij publicatie van portretfoto’s geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de compositie van de foto en hoe individuele personen er op staan. Dit laatste is een subjectief oordeel en daarom kun je altijd bezwaar maken tegen plaatsing. Te plaatsen foto’s bevatten geen namen die herleid kunnen worden tot een persoon.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Onze kerkleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouwzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op. Ook voor inschrijvingen of uitschrijvingen kan je contact met ons opnemen.