ANBI

Algemene gegevens

Nederlands Gereformeerde Kerk De Levensboom
Trompetstraat 1
3822 CK Amersfoort
scriba-noord.amersfoort@ngk.nl
RSIN-nummer: 824167855
KvK-nummer: 77580311


Doelstelling Nederlands Gereformeerde Kerk De Levensboom

De Nederlandse Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken aan. Op 1 mei 2023 is deze breuk hersteld. De Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) vormen vanaf dat moment samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Zo'n 320 plaatselijke kerken en een kleine 130.000 leden maken deel uit van dat kerkverband.

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest.


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: https://ngk.nl/anbi-voorheen-ngk/beleidsplan/


Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: www.ngk.nl/nga.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


Actueel verslag van activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.

Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


Financiele verantwoording


Verkorte staat van baten en lasten van de Kerk

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen realisatie geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de huidige begroting.

  Realisatie 2021 Realisatie 2022 Begroting 2023
Lasten      
       
Honoraria 97.659 137.255 142.400
Kerkenraad / Leiding 15.720 14.868 14.800
Sector Viering 8.276 7.059 8.000
Sector Pastoraat 0 0 1.000
Sector Missionair 0 0 500
Sector Jeugd 3.955 4.440 4.500
Sector Toerusting 176 4.410 5.000
Sector Beheer 18.083 24.524 24.500
       
Totale Lasten 143.869 192.556 200.700
       
Baten      
       
Vaste Vrijwillige Bijdragen 160.360 163.246 170.000
Overig 0 4.448  
       
Totale Baten 160.360 167.694 170.000
       
Saldo 16.491 -24.862 -30.700

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals huur) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. NGK Amersfoort-Noord heeft geen eigen gebouwen.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor huur aula van de school, administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Verkorte staat van baten en lasten van de Diaconie

  Realisatie 2021 Realisatie 2022 Begroting 2023
Lasten      
       
Besteding hulpverlening
plaatselijk
4.066 3.865 10.950
Lasten beheer, administratie,
rente en bankkosten
228 270 250
Overig 25 184 0
       
Totale Lasten 4.319 4.319 11.200
       
Baten      
       
Vaste Vrijwillige Bijdragen 3.903 4.570 4.000
Overig 2.910 1.369 4.850
       
Totale Baten 6.813 5.939 8.850
       
Saldo 2.494 1.620 -2.350
 

Vanaf 2021 geen cijfers meer van de zending!

Vanaf het jaar 2021 is NGK De Levensboom geen lid meer van NGZN (Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu).
Ook hebben we ons teruggetrokken uit de zendingscommissie die we gezamenlijk met de NGK Amersfoort-Zuid hadden.


Jaarverslag

Klik hier om ons jaarverslag te downloaden.