Toerusting

Kerkenraad » Sector Toerusting

Kringen

De gemeente probeert zoveel mogelijk mensen te stimuleren om aan een kring deel te nemen. We zijn weliswaar geen gemeente van kringen, maar wel een gemeente die met kringen elkaar zoveel mogelijk zoekt te ontmoeten buiten de zondagse dienst, elkaar daarin op persoonlijk vlak wil steunen als een stukje onderling pastoraat (pastoraat wordt in onze gemeentevisie primair gedragen door kringen). Het grootste gedeelte van de kringen zoekt elkaar ook rond bidden en Bijbellezen te ontmoeten. Daarin wordt bemoediging en uitdaging gevonden, voeding en geborgenheid. De beide gebedskringen richten zich op gebed voor de gemeente, de samenleving dichtbij en verder weg. Er zijn ook kringen die zich vooral toeleggen op contact (koken, spelletjes, wandelen).

Kringleiders

Vanuit de sector toerusting worden kringleiders ondersteund om te werken aan onderlinge betrokkenheid binnen de kring en met de gemeente. Maar er worden ook handvatten geboden voor inhoudelijke onderwerpen, gespreks- en werkvormen, gespreksvaardigheden. Daarnaast werkt het  uitwisselen van ideeën stimulerend en krijgt de oudste toerusting andersom input voor eventuele jaarthema’s of specifieke thema’s in tijd van advent of Pasen.

Toerusting gemeente

Door veranderingen in de samenleving en ook op het kerkelijk erf zal toerusting soms om een bredere en diepere bezinning vragen, dan alleen gespreksmateriaal voor de kringen. Op dat moment zal de oudste toerusting altijd een aanpak moeten zoeken die de eigen sector te boven gaat en wordt samenwerking gezocht met andere sectoren: jeugd, viering, diakonaat, pastoraat. De Corona-problematiek en het samengaan van NGK en GKv zijn daar typische voorbeelden van.

Startzondag

Na de zomervakantie begint het gemeentelijk leven met een startzondag. Soms wordt naar een jaarthema gezocht, vaker draagt die dag vooral bij aan een hartelijke, betrokken en inhoudelijke start voor alle leeftijdsgroepen. Daar wordt door de oudste toerusting een commissie voor in het leven geroepen. Het is wenselijk om met een jaarlijkse verversing te werken: bijv. de helft gaat door met een nieuwe helft. Mensen draaien zodoende twee keer mee. Samen met de predikant wordt een thema bedacht, werkvormen aangeleverd in de vorm van workshops, spelmateriaal en Bijbelse werkvormen gezocht tbv kinderen en jongeren.